Wiciadur:Strwythur cofnod

Oddiwrth Wiciadur, y geiriadur rhydd.
Neidio i: llywio, chwilio
Blue check.png Ystyrir y dudalen hon yn ganllaw ar Wiciadur. Mae'n trafod egwyddorion a safonau ymddygiad y mae nifer o olygwyr wedi cytuno arnynt mewn theori. Er eu bod yn fuddiol i'w dilyn, nid yw'n bolisi. Byddwch ddewr wrth ddiweddaru'r dudalen os oes angen, ond defnyddiwch y dudalen sgwrs cyn gwneud newidiadau mawr.
Gartoon-Gedit-icon.png

Yn ein geirfa ni mae "cofnod" yn cynnwys pob darn o wybodaeth eiriadurol sy'n gysylltiedig â grŵp penodol o lythrennau. Gall yr un grŵp o lythrennau gyfeirio at eiriau gwahanol mewn ieithoedd gwahanol, neu at forffemau gwahanol yn yr un iaith, pob un efo geirdarddiad ac ystyr gwahanol. Gall hyn wneud rheolau trefniadaeth braidd yn gymhleth, ond dylai arwain at gofnodion sy'n weddol hawdd i'w ddarllen.

Tra bod y wybodaeth isod yn cynrychioli rhyw fath o ffurf "safonol", nid cyfres o reolau caeth mohonynt. Gallwch arbofi gydag amrywiadau, ond efallai y bydd golgwyr eraill yn ystyried yr amrywiadau hynny'n annerbynniol ac yn gwrthdroi'r newidiadau. Mae gennych chwithau llawn cymaint o hawl i wneud hynny ag sydd ganddoch i'w gwneud. Byddwch yn barod i drafod y newidiadau hynny. Os ydych eisiau i'ch ffordd chi gael ei dderbyn, rhaid cyflwyno'ch achos o blaid hynny. Oni bai fod rheswm da dros wyro o'r drefn arferol, dylid cymryd fod y ffurf safonol yn gywir. Gallai gwrthod trafod newidiadau, neu ddechrau brwydr golygyddol effeithio ar eich hygrededd mewn meysydd eraill hefyd.

Yr hanfodion[golygu]

Enw cofnod[golygu]

Enw'r cofnod yw'r gair neu ymadrodd yr ydych yn ei ddiffinio. Am ieithoedd sydd â dau achos o lawysgrif, mi fydd enw'r cofnod yn dechrau gyda llythyren fach gan amlaf. Mae eithriadau yn cynnwys enwau priod, enwau Almaeneg, a nifer o dalfyriadau.

Penawdau hanfodol[golygu]

 1. Iaith — nodi pa iaith yw'r gair dan sylw. Mae pob amser mewn pennawd lefel 2 (gweler Codau ieithoedd am restr o'r codau ar gyfer gwahanol ieithoedd). Yn y mwyafrif o achosion, mae iaith y pennawd yn cynnwys iaith yn ei ystyr draddodiadol. Rhoddir blaenoriaeth i ==Trawsieithol==; mae'r pennawd hwn yn cynnwys termau sy'n aros yr un peth ymhob iaith e.e. taxi. Mae'r symbolau ar gyfer yr elfennau cemegol a'r talfyriadau ar gyfer unedau mesur rhyngwladol yn ddwy enghraifft yn unig o dermau trawsieithol. Daw'r Gymraeg nesaf am mai hwn yw'r Wiciadur Cymraeg. Ar ôl hyn daw'r holl ieithoedd eraill yn nhrefn yr wyddor.
 2. Rhannau ymadrodd — h.y. pa fath o air ydyw? Ai berf, ansoddair, enw, enw priod a.y.b. mohono? (Am restr o'r gwahanol rannau ymadrodd a'r codau ieithyddol sy'n eu cynrychioli ar y Wiciadur, gweler Wiciadur:Defnyddio côdau ieithyddol. Yn ogystal â'r "rhannau ymadrodd" traddodiadol, mae bellach yn cynnwys unedau sy'n llai na geiriau, megis acronymau ac ôl-ddodiaid, ac eitemau sy'n fwy na geiriau, megis ymadroddion idiomatig, ymadroddion a diarhebion. Gan amlaf defnyddir y pennawd hwn fel pennawd lefel tri, ond gallai gael lefel îs ar gyfer termau gydag etymolegau neu ynganiadau niferus.
 3. Cyfeiriadau — mae hyn yn dod yn bwysicach wrth i ni ymdrechu i wella dibynadwyaeth y Wiciadur. Er ein bod yn eithaf llac wrth ofyn am gyfeiriadau ar gyfer geiriau y gellir dod o hyd iddynt yn hawdd mewn geiriaduron papur, mae cyfeiriadau ar gyfer geiriau mwy anghyffredin yn hanfodol. Dylid ychwanegu cyfeiriadau o dan bennawd newydd ar lefel addas neu gellir eu hychwanegu'n uniongyrchol i gofnodion penodol.

Enghraifft syml iawn[golygu]

Mae'r enghraifft yma o gofnod syml yn dangos elfennau mwyaf sylfaenol tudalen:

 1. iaith y gair (fel pennawd lefel 2),
 2. ei rhan ymadrodd neu "math" (fel pennawd lefel 3),
 3. y gair ei hunain (wedi ei ysgrifennu mewn testun bras drwy ei amgylchu â chwech collnod),
 4. diffiniad (gyda "#" o'i flaen sy'n achosi rhifo awtomatig)
 5. "Cyfeiriadau" (fel pennawd lefel 3), a
 6. man gwiriadwy lle daethoch o hyd i'r gair

Gellir copio'r côd yma a'i ddefnyddio i ddechrau cofnod neu adran cofnod.

{{=cy=}}
{{-noun-}}
{{pn}}

# Darn o ddodrefn i gysgu arno.

===Cyfeiriadau===    
* ''Geiriadur Prifysgol Cymru''     

Amrywiadau ar gyfer ieithoedd heblaw am y Gymraeg[golygu]

Dylai cofnodion ar gyfer termau mewn ieithoedd eraill ddilyn yr un fformat safonol lle bo hynny'n bosib, waeth beth fo iaith y gair. Fodd bynnag, fel arfer dylid rhoi cyfeithiad o'r gair i'r Gymraeg yn hytrach na diffiniad, gan gynnwys crynodeb i ddynodi pa ystyr o'r gair Cymraeg a olygir. Hefyd dylid hepgor yr adran gyfeithiadau.

Mae gan rhai ieithoedd nodweddion sy'n mynnu amrywiaethau o'r ffurf safonol. I weld dolenni ynglyn a'r amrywiadau hyn, gweler Wiciadur:Ystyriaethau ieithyddol.

Penawdau ychwanegol[golygu]

Mae yna benawdau ychwanegol y dylech eu cynnwys os yn bosib, ond os nad oes gennych yr arbenigedd, adnoddau neu'r amser angenrheidiol, nid oes unrhyw rheidrwyd arnoch i'w hychwanegu, heblaw am "cyfeiriadau" efallai. Nid yw'n rhestr gyflawn; mae'n bosib y bydd penawdau eraill yn hanfodol mewn rhai amgylchiadau. Argymhellir trefn ar gyfer y penawdau, ond caniateir amrywiadau i'w drefn honno hefyd.

Gellir fformatio erthygl nodweddiadol sy'n defnyddio nifer o'r penawdau ychwanegol fel hyn:

==Cymraeg==
===Sillafiadau eraill===
===Geirdarddiad===
===Cynaniad===
*Cysylltnodiad
*Odlau
*Homophones
===Enw===
Declension
#Ystyr 1
#*Dyfyniadau
#Ystyr 2
#*Dyfyniadau
   ayyb.
====Nodiadau defnydd====
====Cyfystyron====
====Gwrthwynebeiriau====
====Termau deilliadol====
====Termau cysylltiedig====
====Cyfieithiadau====
====Cyfeiriadau====
====Cysylltiadau allanol====
===Berf===
Ffurfdroad
#Ystyr 1
#*Dyfyniadau
   ayyb
====Nodiadau defnydd====
====Cyfystyron====
====Gwrthwynebeiriau====
====Termau deilliadol====
====Termau cysylltiedig====
====Cyfieithiadau====
====Cyfeiriadau====
====Cysylltiadau allanol====
===Anagramau===
---- (Dividing line between languages)
==Ffinneg==
===Geirdarddiad===
===Cynaniad===
===Enw===
'''Ffurfdroeon'''
#Ystyr 1 yng Nghymraeg
#*Dyfyniad yn Ffinneg
#**Dyfyniad wedi cyfieithu i Gymraeg
#Ystyr 2 yng Nghymraeg
#*Dyfyniad yn Ffinneg
#**Dyfyniad wedi cyfieithu i Gymraeg
====Cyfystyron====
====Termau deilliadol====
====Termau cysylltiedig====

A key principle in ordering the headings and indentation levels is nesting. The order shown above accomplishes this most of the time. A heading placed at one level includes everything that follows until an equivalent level is encountered. If a word can be a noun and a verb, everything that derives from its being the first chosen part of speech should be put before the second one is started. Nesting is a key principle to the organization of Wiktionary, but the concept suffers from being difficult to describe with verbal economy. If you have problems with this, examine existing articles, or ask questions of a more senior person.

Penawdau cyn y diffiniadau[golygu]

Yn gyffredinol, nid yw'r grwp hwn yn dibynnu ar ystyr y gair. Maent yn creu amgylchedd sy'n arwain at y gair a'i berthynas gyda geiriau eraill, ac yn ein galluogi i'w wahaniaethu wrth rhai eraill a allai fod yn debyg mewn rhai ffyrdd.

Geirdarddiad[golygu]

Fel arfer y pennawd cyntaf o dan y pennawd iaith yw'r pennawd "Geirdarddiad" lefel 3. Rhoddir y geirdarddiad yn union o dan y pennawd heb ei fewnosod. Yn syml, esbonia'r geirdarddiad o ble mae'r gair yn dod, neu darddiad y gair. Gall hyn gynnwys ffurfiau mewn ieithoedd eraill o ble mae'r gair yn tarddu. Ar gyfer nifer o eiriau modern, gall ddangos pwy greodd y gair. Os yw gair yn dod o air Cymraeg arall drwy reol rheolaidd megis creu gair negyddol drwy ychwanegu "an" ar ei ddechrau, nid yw'n angenrheidiol i ailadrodd y manylion llawn ar gyfer tarddiad y gair ar y dudalen ar gyfer y gair negyddol.

Weithiau mae dau air gyda geirdarddiadau gwahanol yn perthyn i'r un cofnod am eu bod yn cael eu sillafu yn yr un modd (maent yn homograffiau). Mewn achosion o'r fath bydd mwy nag un pennawd "Geirdarddiad", sy'n cael eu rhifo. O ganlyniad, bydd penawdau'r gair fel person yn edrych fel hyn:

===Geirdarddiad 1===
====Cynaniad====
====Enw====
===Geirdarddiad 2===
====Cynaniad====
====Enw====
====Berf====

Sylwer mewn achosion o geirdarddiadau niferus, bydd pob pennawd eilradd yn cael eu gwneud ychydig yn fwy er mwyn cydymffurfio a'r egwyddor sylfaenol o ddangos dibyniaeth drwy nythu.

Cynaniad[golygu]

Bydd adran cynaniad nodweddiadol yn edrych fel hyn (sy'n seiliedig ar y gair engreifftiol portmanteau:

*(''GC'') IPA: /pɔːtˈmantəʊ/, SAMPA: /pO:t"m{nt@U/
*(''DC'') SAMPA: /pOrt"m{ntoU/.
*{{audio|en-us-Portmanteau.ogg|Audio (US)}}

Rhoddir y wlad [(DU), (UDA), (Awstralia), et al.] yn gyntaf os oes yna amrywiadau yn ôl ardal, gan nodi'r system ynganu (megis SAMPA neu IPA), colon, ac yna'r cynaniad. Gan amlaf, rhoddir y trawsgrifiad ffonetig rhwng llinellau diagonal. While there is a natural bias in favour of established systems of pronunciation, it is not wrong to use an arbitrary representation if that’s all you know and there is an important point to be made. For the word reject, one could have /RE-ject/ and /re-JECT/ to make the important distinction between the pronunciations of the the noun and verb forms. It may not be standard, but neither is it wrong. Whenever possible, however, such ad hoc pronunciations should be replaced with one in an unambiguous system, such as IPA.

Ideally, every entry should have a pronunciation section, and perhaps a sound sample to accompany it. However, pronunciations vary widely between dialects, and non-linguists often have trouble writing down pronunciations properly. UK English pronunciations should give the Received Pronunciation of the entry.

For audio pronunciations, upload the “.ogg” file to commons and link here using template:audio.

Homoffonau[golygu]

Rhestrwch unrhyw homoffonau yn nhrefn yr wyddor, gan wicieiddio pob un. Er enghraifft, mae'r adran Cynaniad ar gyfer y gair Cymraeg "llaeth" yn cynnwys y linell
*Homoffonau: [[ti]], [[tu]], [[tŷ]]
sy'n creu cofnod sy'n dweud

sydd i gyd yn eiriau Cymraeg sy'n swnio yr un peth a'i gilydd.

If a word is a homophone in a particular dialect of English, it may be added provided the dialect is referred to (for example, ride is a homophone of right in accents with flapping, and beater is a homophone of beta in non-rhotic accents). Examples (for "beater" and "right", respectively):

The following must not be added to the homophones section:

 • Words that are "nearly" homophones or rhymes (for example, for "right", the words "white" or "light");
 • Words that are homophones if they are mispronounced in some way (eg, for "miss", the word "myth" when pronounced with a lisp);
 • Foreign words. These are unlikely to be true homophones (eg, Italian tipi (meaning "types") is not a homophone of English tepee; the sounds of the vowels and consonants are similar but different).

(Note that the term used here is homophone; the term homonym used by some is ambiguous as it can mean either "homophone" or "homograph".)

Odlau[golygu]

Ychwanegwch gyswllt i'r dudalen yn y parth Odliadur sy'n rhestru odlau am y gair. Felly, er enghraifft, ar gofnod "math", atodwch y llinell
*Odlau: [[Odliadur:Cymraeg/-æθ|-æθ]]
i'r cod. Mae hyn yn ymddangos fel

Peidiwch â rhestru'r odlau eu hunain ar y dudalen rydych yn ei olygu.

Cnewyllyn y cofnod[golygu]

Y ran ymadrodd neu ddisgrifydd arall[golygu]

This is basically a level 3 header but may be a level 4 or higher when multiple etymologies or pronunciations are a factor. Mae'r pennawd fel arfer yn dangos y rhan ymadrodd, ond nid yw'n gyfyngedig i "rhannau ymadrodd" yn yr ystyr traddodiadol. Mae nifer o ddisgrififwyr eraill megis "Enw priod", "Idiom", "Talfyriad", "EnwPhrasal noun", "Rhagddodiad", etc.

Ffurfdroadau[golygu]

Nid ydym yn mewnosod y testun pan yn rhoi ffurfdroadau geiriau. Rydym yn eu rhoi yn y llinell o dan y pennawd "Rhan ymadrodd". Nid oes pennawd ar wahan ar gyfer hyn. Ar gyfer geiriau heb ffurfdroadau, mae'n ddigon i ailadrodd enw'r cofnod mewn testun bras. Gellir rhoi ffurfiau ychwanegol mewn cromfachau. Ar gyfer enw, byddwn yn ysgrifennu gair (geiriau). Ar gyfer ansoddair, byddwn yn ysgrifennu tal (cyn daled a, talach, talaf).

Diffiniadau[golygu]

Y diffiniadau yw'r wybodaeth fwyaf allweddol a geir mewn geiriadur ond nid ydynt yn derbyn eu pennawd eu hun. Yn hytrach, cânt eu hychwanegu, llinell ar ôl llinell, gyda phob un yn dechrau gyda'r symbol am rif (#). Dylid trin pob diffiniad fel brawddeg gan orffen gydag atalnod llawn. Dylid fformatio'r prif dermau yn y diffiniad trwy osod [[ a ]] o'u hamgylch.

Penawdau ar ôl y diffiniadau[golygu]

Mae'r penawdau yma yn gyffredinol yn deillio o wybod ystyr y gair.

Dyfyniadau[golygu]

Yn gyffredinol, gosodir dyfyniadau o dan y diffiniad maent yn amlygu. Os oes mwy nag un wedi cael ei ddarparu, neu lle nad yw hyn yn bosib (e.e., defnydd cynnar iawn o air na sydd yn amlwg sut mae'n cysylltu ag ystyr penodol y gair), dylid defnyddio adran newydd. Gan amlaf, caiff dyfyniadau eu fformatio yn y modd arferol yn y fan hon ond heb rifau diffinio.

 • 1561: Platypus, Odes - The hrunk it hrunketh every day.

Gweler Wiciadur:Dyfyniadau.

Cyfeiriadau[golygu]

It is increasingly more important to the credibility of Wiktionary to be able to add references that substantiate what we say. In due course, every article should have at least one reference which a reader can use to verify what has been said. The need to balance respect for copyrights with definitions that are so inventive as to be inaccurate has a profound effect on the usefulness of Wiktionary.

References here may be given in a normal bibliographic format showing author, title, place of publication, publisher and year of publication. Templates beginning with “R:” are being devised for some of the most commonly used sources. Thus, for the 1913 Webster, we have {{R:Webster 1913}}, which gives Nodyn:R:Webster 1913

Nodiadau defnydd[golygu]

This section, whether identified by a heading or indent level may come anywhere. It should follow as closely as possible after the point that needs explaining. Curb the tendency to be long winded in this section; brief explicit notes tend to be more effective. These notes should not take the place of restrictive labels when those are adequate for the job. Be prepared to document these notes with references. Remember to describe how a term is used, rather than try to dictate how it should be used from your point of view.

Cyfystyron[golygu]

Dyma restr o eiriau sydd ag ystyron tebyg i'r gair sy'n cael ei ddisgrifio.

Os oes sawl diffiniad yn bodoli ar gyfer y gair Cymreag, sylid rhoi cyfystyron mewn rhestr ar wahan ar gyfer pob ystyr.

Awmgrymir eich bod yn dilyn y fformat canlynol:

 1. Crynhowch y diffiniad ar gyfer y cyfystyron a geir, gan eu gosod mewn testun italig rhwng y parentheses, gan osod colon ar ei ôl.
 2. List the synonyms for this definition, in alphabetical order and separated by commas, wikifying each synonym.
 3. Use one line for each synonym, beginning each line with a bullet.

The synonyms section for “hrunk” might look like this (the synonyms are also made up):

An experimental alternative is offered by WikiSaurus entries. Instead of listing many synonyms in each of several synonymous articles, a single reference can be made in each to a common WikiSaurus page. See corpse, body, WikiSaurus:corpse, WikiSaurus:body for examples.


Nodyn:cyswllt-WiciSawrws The link to a WikiSaurus entry can now be made by using the Template {{WikiSaurus-link|headword}}. This throws up a banner with a link to the WikiSaurus entry. Er enghraifft, [[cyswllt-WiciSawrws|money]]

Further semantic relations[golygu]

The following headers are available to define sections containing semantically related words other than synonyms: Antonyms, Hypernyms, Hyponyms, Meronyms, Holonyms, Troponyms, Coordinate terms, See also.

Each of these sections is formatted exactly like the Synonyms section (see above). More detailed information can be found on Wiktionary:Semantic relations.

Cyfieithiadau[golygu]

 • Ychwanegwch cyfieithiadau rydych yn sicr ohonynt yn unig. Os nad ydych yn gyfarwydd a rhyw iaith penodol, neu os nad ydych yn sowr o gyfieithiad penodol, mae'n llawer gwell i beidio a'i ychwanegu na rhoi'r wybodaeth anghywir.
 • PEIDIWCH Â CHOPIO CYFIEITHIADAU O EIRIADURON CYFIEITHU (geiriaduron dwyieithog neu amlieithog) oherwydd gellai hyn dorri rheolau hawlfraint. Mae hyn yn wir am eiriaduron printiedig ar arlein. Fodd bynnag gellir defnyddio geiriadur sydd a'u hawlfreintiau wedi darfod.
 • Gwell peidio defnyddio meddalwedd cyfieithu awtomatig - anaml iawn y byddant yn darparu cyfieithiadau cywir.

Rhoddir cyfieithiadau ar gyfer geiriau Cymraeg yn unig. Mewn cofnodion am eiriau ieithoedd eraill, dim ond y cyfieithiad Cymraeg a rhoddir, yn lle diffiniad. Mae'n well trin unrhyw gyfieithiad rhwng dwy iaith dramor ar Wiciaduron yr ieithoedd yna.

Rhennir yr adran gyfieithiadau yn nifer o is-adrannau sydd yn dynodi gwahanaol ystyron y gair Cymraeg. Mae pob is-adran yn dechrau gyda chrynodeb o'r ystyr cyfieithiedig mewn llythrennau bras.

Ymhob adran, rhestir yr ieithoedd lle mae cyfieithiadau'n bodoli yn ddwy golofn yn ôl eu henwau cymraeg yn nhrefn yr wyddor. Rhoddir pwynt bwled (trwy deipio *) cyn yr iaith, a dilynir hyn gyda colon ac yna'r cyfieithiad o'r gair. Gellir cael dwy golofn trwy ychwanegu'r nodyn {{brig}} cyn yr iaith gyntaf, {{canol}} rhwng yr ieithoedd yn dechrau gyda A-I a'r rheiny'n dechrau gyda J-Z, a {{gwaelod}} ar ôl y cyfieithiad olaf.

Crëwch ddolenni at dudalennau eraill drwy osod cromfachau petryal dwbl o amgylch y gair. Bydd hyn yn creu cyswllt i'r gair yna yn y Wiciadur hwn. Dylai dolenni i'r Wiciadur ar gyfer yr iaith honno, a chyfeiriadau ar gyfer y cyfieithad fod ar y dudalen arall honno yn hytrach nag ar y rhestr gyfieithu. Os yw'r cyfieithad yn union yr un peth a'r gair Saesneg, dylid creu dolen i'r rhan briodol o'r adran iaith y dudalen trwy ddefnyddio angor (#) fel a welir yn y cyfeithiadau Ffrangeg yn yr enghraifft isod.

Os cyfieithir gair i iaith na sydd yn defnyddio'r wyddor Rufeinig, mae'n ddefnyddiol i ychwanegu trawslythreniad.

Os yn briodol, ar ôl rhoi cyfieithad o enw, nodwch cenedl yr enw hynny h.y. a yw'r gair yn wrywaidd neu'n fenywaidd gan ddefnyddio'r nodiadau {{g}}, {{b}}, {{d}} a {{c}} am "gwrywaidd", "benywaidd", "diryw" a "cyffredin". Gwnewch yr un peth ar gyfer ansoddeiriau.

Dyma enghraifft (fersiwn fer o'r cofnod am oren) sy'n amlygu rhai o'r confesiynau:

===Enw===
'''oren'''
# [[ffrwyth|Ffrwyth]] y [[coeden oren|goeden oren]].
# [[lliw|Lliw]] [[coch]]-[[melyn]] oren.

====Cyfieithiadau====
'''ffrwyth y goeden oren'''
{{brig}}
*Almaeneg: [[Orange]] {{b}}
*Ffrangeg: [[orange#Ffrangeg|orange]] {{b}}
{{canol}}
*Japaneg: [[オレンジ]] (orenji)
*Rwsieg: [[апельсин]] (apelsin) {{g}}
*Serbeg
:Syrilig: [[наранџа]] {{b}}, [[поморанџа]] {{{b}}
:Rhufeinig: [[narandža]] {{b}}, [[pomorandža]] {{b}}
{{gwaelod}}

'''lliw oren'''
{{brig}}
*Almaeneg: [[Orange]] {{n}}
*Hebraeg: [[כתום]] (katom)
{{canol}}
*Latfieg: [[oranžs]]
{{gwaelod}}

Cymrwch ofal wrth gyfieithu idiomau ac ymadroddion. Ni ellir cyfieithu'r rhan fwyaf o idiomau gair am air. Sicrhewch fod eich cyfieithiad yn ymadrodd sydd mewn gwirionedd yn cael ei ddefnyddio yn yr iaith darged. Er enghraifft, ni ellir cyfieithu'r idiom chwerthin yn ei dwrn i'r Saesneg yn llythrennol fel laugh in her fist. Mae'r cyfieithiad idiomatig yn laugh up her sleeve (chwerthin lan ei llawes, nad yw'n idomatig yn y Gymraeg). Peidiwch â rhoi cyfieithiadau llythrennol nôl i Gymraeg ar ôl y cyfieithiad. Er gall y wybodaeth yma fod o ddiddordeb i'r darllenydd, mae'n perthyn ar dudalen y cyfieithiad ei hun.

Termau deilliadol[golygu]

List terms that are morphological derivatives. For example, the noun driver is derived, by addition of the suffix -er, from the verb to drive. If it is not known from which part of speech a certain derivative was formed it is necessary to have a "Derived terms" header on the same level as the part of speech headings.

Termau cysylltiedig[golygu]

List words with strong etymological connections but aren't derived terms. Each such term should be wikified. For example, datum and data should both point to each other in this section since the latter is the plural of the former but the plural form is not obtained by morphological derivation but was taken directly from Latin (where it is a morphological derivation). Another example is the pair of nouns pendant and pennant. These should cross-reference each other due to their very similar (arguably identical) etymologies in some subsenses.

Anagramau and other trivia[golygu]

Gall anagramau cael eu rhoi yn nhrefn yr wyddor o dan pennawd lefel 3 ===Anagramau===. Rhestrwch dim ond anagramau sydd yn geiriau yn yr un iaith. Gallwch cynnwys yr alphagram sydd heb cael ei wiceiddio heblaw ei fod hi'n gair. For post, the anagrams section would look like this:

*opst - (alphagram)
*[[opts]]
*[[pots]]
*[[spot]]
*[[stop]]
*[[tops]]

Gwelwch Wiciadur:Anagramau am mwy o wybodaeth.

Other sections with other trivia and observations may be added, either under the heading "Trivia" or some other suitably explanatory heading. Because of the unlimited range of possibilities, no formatting details can be provided.

Data Meta[golygu]

Mae hyn yn cyfeirio at deunydd sy'n cael eu golygu o fewn bocs golygu arferol, ond nid yw'n ymddangos mewn prif corff yr erthygl pryd caiff ei ddarllen. Mewn rhai achosion mae ble mae'n ymddangos yn dibynnu ar eich dewisiadau defnyddiwr, yn enwedig y croen rydych chi wedi dewis.

Cysylltiadau categori[golygu]

A Wiktionary category is a group of related articles which are listed in a category page. Sub-categories may also appear on that page. Categories and lists under various names may seem very similar, but the way they are built is very different; in most cases, but especially in open ended lists, they complement each other.

I gynnwys cofnod mewn categori, ychwanegwch tag categori i'r dudalen fel hyn:

[[Categori:Enw categori]]

The link will appear at the bottom of the page in some skins and at the top in others, regardless of where it is placed in the edit box. It is recommended that it go near the bottom of the edit box, above the interwikis if any. By putting these tags in a consistent place it makes them easier to find when you need to edit them in a longer article. If the category link appears red that category page has not yet been described, but all items that have been put into that category will be listed there. You should edit the category page, notably by adding a brief description of the category or adding a tag to place it in a higher-level category.

The list of articles on a category page will be alphabetized in the strict Unicode order of the titles unless you dictate otherwise. One effect of this is that all English articles beginning with a capital letter will be listed before any that begins with a lower case letter. You can fix this problem with a piped link. By placing [[Category:Drugs|*]] in the article drug will force that term to be at the top of the list since Unicode lists the asterisk before any letter. Words that define a category name should be “piped” in this way. Similarly, putting [[Category:Drugs|aspirin]] in the article Aspirin will force it to be alphabetized among words that begin with a lower case letter.

In most cases the category name should begin with a capital letter. This takes advantage of Unicode sorting to create separate lists for each foreign language that is represented within the broader set of categories. Foreign language categories can begin with the language code in lower case.

By convention, It is preferable to use the plural for most category names that are nouns. This will avoid having a category divided in two when some use the plural and some use the singular.

Cysylltiadau rhyngwici[golygu]

Cysylltiad rhyngwici yw cyswllt i gofnod o'r un enw mewn Wiciadur arall. Mae'r cysylltiadau yn dechrau gyda'r côd iaith (fel arfer deulythyren). Y cystrawen yw:

[[ci:TeitlTudalenRyngieithol]]

Y canlyniad bydd y cofnod cyfaill yn gallu cysylltu â chofnod y Wiktionnaire Ffrangeg o "gyfaill" gan ddefnyddio [[fr:cyfaill]]. A gall y cofnod ami cysylltu â chofnod y Wiktionnaire Ffrangeg o "ami" gan ddefnyddio [[fr:ami]].

Where such links have been established a list of the linked languages will appear together at a place that depends on the skin that you are using; usually the far left column below the search box. Clicking on a language link will bring you to the article named ForeignPageTitle in that language on that other Wiktionary.

Y lle gorau i roi cysylltiadau rhyngwici yw ar ddiwedd erthygl, yn nhrefn yr wyddor, pob un ar linell ei hunain er mwyn rhwyddineb golygu. Caiff rhai o'r cysylltiadau yma eu cyhyrchu gan bot sy'n cymharu'r prosiectau Wiciadur gwahanol.

Mae newydd-ddyfodiaid weithiau'n dileu cysylltiadau rhyngwici yn anfwriadol, efallai oherwydd nad ydynt yn ymddangos i wneud unrhywbeth ar y dudalen. Mae un esboniad moesgar fel arfer yn lwyddiannus mewn rheoli'r arfer yma.

Note also that for main namespace articles, interwikis are not used in the translation section. An interwiki link provides a link to this same page, explained and written in a different language. Experimental translation interwiki links that need to stay in the translations section must begin with a colon before the language code. The colon has the effect of forcing the link to appear where it is written. So, on the English wiktionary, there is both friend and ami.